current logos options: 

asymmountain
asymcomic
asymoneline